A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc

1.   MỤC ĐÍCH             Quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đảm bảo các chuyên viên giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 2.   PHẠM VI             Áp dụng đối với thủ tục: cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở             Cán bộ / công chức thuộc  phòng Giáo dục và đào tạo, VP UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này 3.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN -         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 -         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 4.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT -         VP:                            Văn phòng -         UBND:                     Ủy ban nhân dân -         TTHC:                      Thủ tục hành chính -         TN&TKQ:              Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -         GD&ĐT:                 Phòng giáo dục và đào tạo       5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính   Không 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao   1- Đơn đề nghị cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BT THCS (có xác nhận của trường nơi tốt nghiệp). 01      2- Chứng minh thư nhân dân để xuất trình khi nộp đơn (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp như hộ chiếu, sổ hộ khẩu... nếu gửi qua đường bưu điện phải phô tô công chứng). 01 01 5.3 Số lượng hồ sơ   01 (bộ) 5.4 Thời gian xử lý   Trong ngày hoặc không quá 3 ngày đối với trường hợp yêu cầu qua bưu điện (tính theo ngày đến của bưu điện). 5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện 5.6 Lệ phí   Phí bản sao bằng: 3.000đ/1 bản sao (không tính phôi). 5.7 Quy trình xử lý công việc TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 Giấy biên nhận B2 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ Lãnh đạophòng   B3 Thẩm định hồ sơ: -     Thẩm định chuyên môn -     Thẩm định về pháp lý Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ Chuyên viên phòng Giờ hành chính   B4 Lập dự thảo mẫu bằng, trình lãnh đạo phòng Chuyên viên phòng Giờ hành chính   B5 Kiểm tra nội dung dự thảo mẫu bản sao bằng: - Nếu đồng ý: ký vào văn bản liên quan - Nếu không đồng ý:  chuyển lại chuyên viên phòng xử lý. Lãnh đạophòng Bản sao bắng tốt nghiệp B6 Tiếp nhận kết quả và vào sổ In và phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận một cửa Bộ phận TN&TKQ Bộ phận văn thư Giờ hành chính   B7 Trả lại kết quả cho công dân Bộ phận TN&TKQ Sổ theo dõi TN&TKQ 5.8 Cơ sở pháp lý   - Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2000/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010; - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày  20/6/2007, về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; - Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. - Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở               6. BIỂU MẪU TT Tên Biểu mẫu 1.       Giấy biên nhận hồ sơ 2.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính 3.       Các biểu mẫu khác 7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau TT Hồ sơ lưu 1.       Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 2.       Giấy biên nhận 3.       Sổ cấp phát bản sao văn bằng 4.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc 5.       Các biểu mẫu khác Hồ sơ được lưu tại Phòng GD&ĐT, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

1.   MỤC ĐÍCH             Quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đảm bảo các chuyên viên giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 2.   PHẠM VI             Áp dụng đối với thủ tục: cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở             Cán bộ / công chức thuộc  phòng Giáo dục và đào tạo, VP UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này 3.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN -         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 -         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 4.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT -         VP:                            Văn phòng -         UBND:                     Ủy ban nhân dân -         TTHC:                      Thủ tục hành chính -         TN&TKQ:              Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -         GD&ĐT:                 Phòng giáo dục và đào tạo       5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính   Không 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao   1- Đơn đề nghị cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BT THCS (có xác nhận của trường nơi tốt nghiệp). 01      2- Chứng minh thư nhân dân để xuất trình khi nộp đơn (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp như hộ chiếu, sổ hộ khẩu... nếu gửi qua đường bưu điện phải phô tô công chứng). 01 01 5.3 Số lượng hồ sơ   01 (bộ) 5.4 Thời gian xử lý   Trong ngày hoặc không quá 3 ngày đối với trường hợp yêu cầu qua bưu điện (tính theo ngày đến của bưu điện). 5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện 5.6 Lệ phí   Phí bản sao bằng: 3.000đ/1 bản sao (không tính phôi). 5.7 Quy trình xử lý công việc TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 Giấy biên nhận B2 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ Lãnh đạophòng   B3 Thẩm định hồ sơ: -     Thẩm định chuyên môn -     Thẩm định về pháp lý Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ Chuyên viên phòng Giờ hành chính   B4 Lập dự thảo mẫu bằng, trình lãnh đạo phòng Chuyên viên phòng Giờ hành chính   B5 Kiểm tra nội dung dự thảo mẫu bản sao bằng: - Nếu đồng ý: ký vào văn bản liên quan - Nếu không đồng ý:  chuyển lại chuyên viên phòng xử lý. Lãnh đạophòng Bản sao bắng tốt nghiệp B6 Tiếp nhận kết quả và vào sổ In và phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận một cửa Bộ phận TN&TKQ Bộ phận văn thư Giờ hành chính   B7 Trả lại kết quả cho công dân Bộ phận TN&TKQ Sổ theo dõi TN&TKQ 5.8 Cơ sở pháp lý   - Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2000/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010; - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày  20/6/2007, về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; - Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. - Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở               6. BIỂU MẪU TT Tên Biểu mẫu 1.       Giấy biên nhận hồ sơ 2.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính 3.       Các biểu mẫu khác 7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau TT Hồ sơ lưu 1.       Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 2.       Giấy biên nhận 3.       Sổ cấp phát bản sao văn bằng 4.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc 5.       Các biểu mẫu khác Hồ sơ được lưu tại Phòng GD&ĐT, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng trước : 53